ครม.อนุมัติจับมือลาวสร้างเพิ่มสะพานข้ามโขงอุดรเสนอตัดถนนสายตรงบึงกาฬ

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

            กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 หรือกลุ่มสบายดี โดยองค์กรภาคเอกชน นำเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อนายกรัฐมนตรี ในโอกาสมาประชุมครม.สัญจรที่หนองคาย อุดรเสนอด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ หนองคายเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บึงกาฬชูเรื่องเกษตร เลยและหนองบัวลำภู ให้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเพิ่มผลผลิต

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561  ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและ ปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็น ทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 9/2561 สรุปสาระสำคัญในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียง มีดังนี้

เรื่องขอความเห็นชอบและลงนามร่างบันทึกความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่งระหว่างกระทรวง คมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่งระหว่างกระทรวง คมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ หากก่อนการลงนามมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจ ดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการต่อไปได้ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายเป็นผู้ลงนามร่างบันทึกความร่วมมือฯฝ่ายไทย โดยให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอำนาจ เต็ม (Full Power) ให้แก่รมว.คมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสำหรับการลงนามดังกล่าว สาระสำคัญคือ

ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการค้าการลงทุน การคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว อาทิ โครงการสะพาน มิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) การศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการ สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี – สาละวัน) การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม โครงการเชื่อมต่อทางรถไฟเส้นทางอุบลราชธานี-ปากเซ โครงการก่อสร้างสะพานข้าม แม่น้ำโขง เมืองหลวงพระบาง – เมืองจอมเพ็ด โครงการปรับปรุงเส้นทางหมายเลข 12 เส้นทางท่าแขก-ยมมะลาดนาเพ้า และโครงการก่อสร้างทางเลียบแม่น้ำโขง เส้นทางบ่อแก้ว-ปากทา-ก้อนตื้น ระยะทาง 74 กิโลเมตร

ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วย การอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระหว่าง ประเทศสมาชิกให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และผลักดันการเพิ่มเส้นทางหมายเลข 12 เป็นเส้นทางขนส่ง ระหว่างประเทศภายใต้ความตกลง GMS CBTA เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการคมนาคม ของทั้งสองประเทศ รวมถึงจะร่วมกันเร่งรัดการเปิดใช้พื้นที่ควบคุมร่วมกัน บริเวณด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง ภายในไตรมาส ที่หนึ่งของปี พ.ศ. 2562

ฝ่ายลาวแสดงความขอบคุณฝ่ายไทยในการให้ความช่วยเหลือการก่อสร้างทางรถไฟระยะที่ 2 (ท่านาแล้ง-เวียงจันทน์) โดยจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดการพัฒนาการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟ ระหว่างไทย-สปป.ลาว โครงการก่อสร้างสะพานรถไฟแห่งใหม่ระหว่างหนองคาย-เวียงจันทน์ ให้สามารถรองรับ รถไฟขนาดราง 1 เมตร และขนาดรางมาตรฐาน และโครงการความร่วมมือสามฝ่ายในการพัฒนาระบบรถไฟ ความเร็วสูงระหว่างไทย-สปป.ลาว-จีน เพื่อประโยชน์ในการลดต้นทุนการขนส่ง

ทั้งสองฝ่าย จะใช้ความพยายามสูงสุดในการพัฒนาระบบการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง ระหว่างประเทศร่วมกับประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกันทางบก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทย-สปป.ลาวเวียดนาม และจะหารือด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลในสาขาการขนส่ง โดยเฉพาะ ด้านการขนส่งทางถนน ทางราง ทางน้ำ  ทางอากาศ และด้านโลจิสติกส์ และทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีคมนาคมไทย-ลาว อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้สามารถติดตามความคืบหน้าโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ได้อย่างใกล้ชิด โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กก.สภาหอการค้าไทย ได้นำเสนอการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัด ที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านในด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการคมนาคม 3 ลักษณะคือ โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจและวิศวกรรม 6 โครงการคือ การก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง 2 โครงการ เลี่ยงเมืองเลยและเลี่ยงเมืองเชียงคาน การพัฒนาระบบขนส่งแบบบูรณาการรถราง เรือ และการสร้างท่าเรือชายฝั่งแม่น้ำโขง การก่อสร้างถนนตัดตรงจากจ.อุดรธานีถึงบึงกาฬ ระยะทาง 139 กิโลเมตร การสร้างสะพานมิตรภาพ 2 แห่งคือ สะพานคู่ขนานข้ามน้ำเหือง ตรงด่านพรมแดนบ้านนากระเซ้ง อ.ท่าลี่ จ.เลย และสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาว บริเวณอ.ปากชม จ.เลย ข้ามไปยังเมืองหมื่น แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว การขายช่องทางจราจรเป็น 4 ช่องจราจร 3 โครงการ และขยายจาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร 2 โครงการ และการขยายไหล่ทาง 6 โครงการ

About admin