ครม.ไฟเขียวเกือบทุกโครงการกลุ่มสบายดีฉลุยงบประมาณกว่าสองหมื่นล้าน

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

                คณะรัฐมนตรี ผ่านมติฉลุยรับหลักการโครงการต่างๆที่กลุ่มจังหวัดสบายดีนำเสนอ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาสนามบินจังหวัดเลยและที่อุดรธานี รวมทั้งการศึกษาสร้างสนามบินที่บึงกาฬ นอกจากนี้ถนนหลายสายจะมีการขยายเป็นสี่เลนเชื่อมโยงจังหวัดในภาคอีสานตอนบน แต่ก็ยังมีบางโครงการที่นายกรัฐมนตรีเห็นว่ายังมีความขัดแย้ง จึงเบรกให้ไปทำการตกลงสรุปกันมา ก่อนนำเสนออีกครั้ง

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เปิดเผยว่า จากการเสนอโครงการของบประมาณของกลุ่มจังหวัด ต่อครม.สัญจรที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 มีจำนวน 39 โครงการ งบประมาณ 24,954,859,900 บาท โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบตามข้อเสนอในด้านต่างๆในส่วนของจังหวัดอุดรธานี มีดังนี้ ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ โครงข่ายคมนาคมทางอากาศ เห็นชอบการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี งบ 2 พันล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการเติบโตของนักเดินทางและนักท่องเที่ยวที่เพิ่มและมีแนวโน้มเติบโตขึ้น พร้อมเห็นชอบให้ศึกษาความเหมาะสมโครงการท่าเรือบก จังหวัดอุดรธานี เพื่อรองรับ Platform ของระบบโลจิสติกส์ของรัฐบาล และเห็นชอบให้ศึกษาการสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อทุกจังหวัดภายในกลุ่ม (เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ) โดยทุกแผนงานโครงการให้คำนึงถึงความคุ้มค่าเป็นหลัก และให้เร่งดำเนินการในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ในทันที

ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการแก้ปัญหาอุทกภัย อาทิ เห็นชอบขยายพื้นที่การทำการเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดโดยการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่การเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน จังหวัดละ 200 บ่อๆละ 831,600 บาท และเห็นชอบตั้งศูนย์ Excellent Center เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน SME โดยใช้ชื่อว่า “Sabai Dee Excellent Centre for Local Development” ให้เป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมทางการเกษตร รวมทั้งขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ด้านการแปรรูป การตลาดและส่งเสริมสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตทางการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป โดยใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ด้านการท่องเที่ยว เห็นชอบให้จัดทำแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง 7 จังหวัด โดยจัดให้มีการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ณ ด่านพรมแดนทางบก พร้อมทั้งให้พิจารณาดำเนินการจัดมี Visa on Arrival โดยนำร่องที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย และท่าอาศยานนานาชาติอุดรธานี

โอกาสเดียวกันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพราะแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือการทำงานของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากส่วนราชการในพื้นที่ด้วย ในส่วนของโครงการต่างๆ ที่ได้มีการเสนอในที่ประชุมนั้น รัฐบาลพร้อมรับหลักการเพื่อนำไปพิจารณาซึ่งจะต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณเป็นหลัก ทั้งนี้ยังมีบางโครงการที่ยังมีความขัดแย้งในกลุ่มจังหวัด จึงได้ให้ไปทำการตกลงสรุปกันมาก่อนนำมาเสนออีกครั้ง พร้อมกับเน้นย้ำให้สร้างความเข้าใจต่อประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะการผลิตสินค้าเกษตรต้องส่งเสริมให้เป็นสินค้า GI ระบุแหล่งที่มาของสินค้าอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบพื้นที่ในการเพาะปลูกได้ด้วย ส่วนเรื่องของยางพาราต้องส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากยางพาราในด้านต่างๆ ให้มากที่สุด และขอความร่วมมือไม่ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่ม เพราะจะกระทบต่อราคายางพารา

About admin