ดันโคกหนองนาโมเดล

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

            อุดรขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ดันโคก-หนอง-นา โมเดล และเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นรูปธรรมและเป็นไปตามข้อสั่งการ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการ  และร่วมปรึกษาหารือตามข้อสั่งการในการลงพื้นที่ตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร) และคณะ เมื่อวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา โคก-หนอง-นา โมเดล และเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีให้เป็นรูปธรรม และเป็นไปตามข้อสั่งการ โดยมี นางวราภรณ์ อิ่มแสงจันทร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี, นายธง  ช้างรักษา รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุดรธานี, ว่าที่ ร.ต.รักชัย เลิศสุบิน นายอำเภอหนองหาน, และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ที่กลุ่มกสิกรรมธรรมชาตินาเรียง  หมู่ที่ 5 ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ  จ.อุดรธานี ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม นายประชา เตรัตน์ ที่ปรึกษา โครงการฯ ร่วมเปิดโครงการขุดคลองประชารัฐ ขุดหลุมขนมครกและคลองไส้ไก่ เพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา บ้านนาเรียง ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 อุดรธานี จำนวนหนึ่ง เป็นการต่อยอดการดำเนินโครงการขุดคลองประชารัฐในลำห้วยบ้านนาเรียงตอนล่าง ตำบลตาดทอง ขุดหลุมขนมครกและขุดคลองไส้ไก่ การทำคันนาทองคำ การห่มดินและการปลูกพืชเหมาะสม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาให้ครบวงจร ด้วยการเชื่อมต่อแหล่งน้ำจากลำน้ำปาวเข้าสู่คลองประชารัฐตอนบน ตอนกลาง และตอนล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนวิธีคิดเกษตรกรให้เดินตามศาสตร์พระราชาด้านการห่มดิน ปลูกพืช 4 อย่าง ประโยชน์ 5 อย่าง และการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

การขุดคลองประชารัฐ เป็นการขุดลอกลำห้วยสาธารณะประโยชน์ บริเวณ บ.นาเรียง ตอนล่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.4 กม. กว้าง 10 ม. ลึกเฉลี่ย 4 ม. ส่วนการขุดหลุมขนมครกและคลองไส้ไก่ ขุดเป็นเส้นทางน้ำกระจายเข้าไปในพื้นที่เกษตร 30 ราย การไฟฟ้าฯ ถือเป็นองค์กรฯ ตัวอย่าง เป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา พื้นที่นี้จะกลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานอีกหนึ่งแห่งของ จ.อุดรธานี คาดว่าจะมีเกษตรกรและประชาชนได้รับประโยชน์ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมมากกว่า 630 ครัวเรือนหรือประมาณ 2,266 คน เป็นพื้นที่เรียนรู้ศาสตร์พระราชาของเกษตรกรจาก 86 หมู่บ้าน ในอำเภอศรีธาตุและ 20 อำเภอของจังหวัดอุดรธานีในการนำองค์ความรู้ไปปรับเปลี่ยนวิธีทำเกษตรของตนเอง

นายแสวง  ศรีธรรมบุตร ต้นแบบความสำเร็จจากโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน”  ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคำสอนของรัชกาลที่ 9 บอกอีกว่า ที่ดิน 31 ไร่ ตอนนี้ทำนา 10 ไร่ เพาะปลูกไม้ผล ปลูกผักสวนครัวปลอดสาร 21 ไร่ มีบ่อน้ำ 12 บ่อ ไว้เก็บน้ำฝนทุกเม็ดทำเกษตร การไปเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสอนให้พออยู่ พอเพียง อย่ามุ่งแต่เงินทองหรือวัตถุ ทุกวันลุกขึ้นมาแต่เช้าทำไร่ทำนา รู้สึกมันค่ำไว เวลาน้อย รู้สึกมีความหวังทุกวัน ได้เห็นผลจากดิน ปลูกอะไรก็ขึ้น กล้วยมีเป็นพันต้น ไม่รวมมะนาว มะละกอ

“ทุกอย่างพระเจ้าสร้างมาดี แต่เราทำลายทั้งตัวเองและทำลายของคนอื่น ถางป่าทำเกษตรเชิงเดี่ยว ทำไร่อ้อย ปลูกมันสำปะหลัง แทนที่จะดูแลรักษา พอทำตามคำสอนของพระองค์ความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา จนตอนนี้พึ่งพาตัวเองได้ มั่งคั่งด้วยข้าวปลาอาหาร เปลี่ยนจากที่เคยมั่งคั่งด้วยหนี้สิน ที่สำคัญลูกชายลูกสาวกลับมาอยู่กับครอบครัว ศาสตร์พระราชาทำให้ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา ตอนนี้มีชาวบ้านนาเรียงมาขอแบ่งปันความรู้ ลองทำตามแนวทางนี้” ลุงแสวงกล่าว และว่า อนาคตตั้งใจให้เป็นศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาให้แต่ละพื้นที่ในภาคอีสานเข้ามาเรียนรู้การแก้ปัญหาด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

About admin