รวมพลคนราชภัฏศึกษาวิจัยผลกระทบเส้นทางโครงการรถไฟความเร็วสูง

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

มรภ.นครราชสีมา ร่วม มรภ.อุดรธานี มรภ.พระนครศรีอยุธยา และ ม.ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับฟังความเห็นโครงการการศึกษาผลกระทบโครงการรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคเส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย ช่วงอุดรธานี-หนองคาย

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศึกษาผลกระทบจากการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคเส้นทางกรุงเทพ-หนองคาย กิจกรรม : การจัดเวทีแนะนำโครงการ และรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่วงอุดรธานี-หนองคาย จัดโดย สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2561 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผวจ.อุดรธานี นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผวจ.หนองคาย ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ รองประธานหอการค้า/นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนองค์กรภาคธุรกิจ ประธานชุมชน จากจังหวัดอุดรธานี และหนองคาย นักเรียน นักศึกษา ร่วมงาน

ผศ.ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์ หัวหน้าโครงการประสานงานการศึกษาผลกระทบฯ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายดำเนินโครงการภายใต้ความร่วมมือ พัฒนาโครงการพื้นฐานทางรถไฟระหว่างประเทศและสาธารณรัฐประชาชนจีน เส้นทาง กรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะทางประมาณ 837 กม. เชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว-จีน แบ่งดำเนินการ 2 ช่วงคือ ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา จากนั้นขยายต่อช่วงนครราชสีมา-หนองคาย เพื่อเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟของ สปป.ลาว และจีนต่อไป การดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟระหว่างประเทศเส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย โดยเส้นทางรถไฟความเร็วสูงวิ่งผ่านประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานีและหนองคาย เส้นทางดังกล่าวนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ดังนั้นจึงทำการศึกษาวิจัยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 6 ด้านคือ 1. สถานภาพปัจจุบันของพื้นที่รถไฟวิ่งผ่าน 6 จังหวัด 2. ผลกระทบด้านการก่อสร้างและบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป 3. ผลกระทบด้านการค้าการลงทุนที่มีผลต่อการเพิ่มโอกาสการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 4.ผลกระทบที่มีต่อการท่องเที่ยวบริการและขยายตัวของการใช้พื้นที่ 5.ผลลัพธ์ด้านการเคลื่อนย้ายประชากรจะทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง
ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง จึงจัดเวทีแนะนำโครงการและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสถานีอุดรธานี สถานีหนองคาย และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบทางสังคมจากการดำเนินโครงการฯ โดยมีทีมวิทยากรจากสำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ผศ.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หัวหน้าโครงการฯ
ผศ.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวว่า การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทำการศึกษาวิจัยผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ประเมินผลกระทบทางสังคม เน้นที่สถานีเป็นหลัก โดยจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดและอำเภอตลอดเส้นทางที่รถไฟวิ่งผ่านและบริเวณที่สถานีรถไฟตั้งอยู่ ทั้งการสอบถาม สัมภาษณ์ จัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม (Focus Group) รวมทั้งการจัดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็น เพื่อประมวลผลข้อมูลในภาพรวม จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับรัฐบาล หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน และจัดเตรียมมาตรการรับรองผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทั้งบริเวณโดยรอบสถานี เส้นทางผ่าน และสถานที่อื่นที่มีการเชื่อมโยง ซึ่งเราจะต้องพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน

About admin